O projekcie

Projekt Job Mobility

 

Projekt „Job Mobility” skierowany jest do osób młodych, chcących zdobyć doświadczenie zawodowe poza granicami kraju.

Celem projektu jest wzmocnienie w okresie od 01.04.2016 r. do 31.09.2017 r. kompetencji zawodowych i kluczowych 54 osób z niepełnosprawnością w wieku 18-35 lat, należących do kategorii NEET, pochodzących z terenu województw: mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, warmińsko – mazurskiego, opolskiego i śląskiego.

Projekt prowadzony jest w partnerstwie z Fundacją RA i DO Międzynarodowe Centrum Wsparcia Młodzieży i Dorosłych, Fundacją CEMEA del Mezzogiorno oraz z Fundacją Solidarity Tracks.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy Mobilności Ponadnarodowej. Budżet projektu – 1 487 010,88 zł (w tym 97% współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).

Program mobilności ponadnarodowej to możliwość:

 • doskonalenia swoich kompetencji zawodowych podczas dwumiesięcznego stażu zagranicznego,
 • podniesienia własnych umiejętności językowych (uczestnicy/-czki projektu będą mieli możliwość wzięcia udziału w kursie języka angielskiego przed wyjazdem na zagraniczny staż),
 • rozwoju własnych kompetencji miękkich w zakresie: umiejętności radzenia sobie ze stresem
  i sytuacjami konfliktowymi, pewności siebie, samooceny, pracy w grupie,
 • nabycia wiedzy w aspekcie międzykulturowym – nabycia wiedzy o kraju, w którym odbędzie się staż, panujących tam zwyczajach, miejscu stażu itd.
 • profesjonalnego wsparcia po powrocie do kraju, mającego na celu integrację z rynkiem pracy lub edukacji.

Jeśli jesteś zainteresowany/-a wzięciem udziału w projekcie oraz spełniasz poniższe wymagania – zgłoś się do odpowiedniego oddziału Fundacji Aktywizacja.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wiek: 18 – 35 lat,
 • miejsce zamieszkania: województwo mazowieckie, lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, opolskie, śląskie,
 • osoby pozostające bez pracy,
 • osoby nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
 • osoby nie szkolące się (w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu),
 • osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, a w przypadku osób ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi, wydane przez lekarza orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia poświadczająca stan zdrowia.

Rekrutację uczestników/-czek z:

– województwa mazowieckiego i lubelskiego prowadzi Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, ul. Narbutta 49/51, telefon: 22/565-48-79, e-mail: warszawa@idn.org.pl,

– województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego prowadzi Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku ul. Legionowa 28 lok. 601, telefon 85/679-26-65, e-mail: bialystok@idn.org.pl,

– województwa opolskiego i śląskiego prowadzi Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Opolu, ul. Ozimska 25, telefon: 77/542-19-04, e-mail: opole@idn.org.pl.

Zainteresowane osoby prosimy o bezpośredni kontakt z odpowiednimi Centrami Edukacji
i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce „Dokumenty”.