Partnerzy projektu

Lider projektu:

Fundacja Aktywizacja

Fundacja Aktywizacja powstała w 1990 r. (wówczas pod nazwą Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo) z inicjatywy warszawskiego środowiska matematyków i informatyków, pragnącego pomóc swoim koleżankom i kolegom, poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Założycielami Fundacji były osoby prywatne – naukowcy i pracownicy Instytutu Informatyki i Instytutu Matematyki Polskiej Akademii Nauk oraz instytucje – Polska Akademia Nauk i Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Obecnie Fundacja pomaga osobom ze wszystkimi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, niezależnie od ich profilu zawodowego, wykształcenia, sytuacji społecznej czy też miejsca zamieszkania. Osoby z niepełnosprawnością korzystające z pomocy Fundacji otrzymują wielowymiarowe wsparcie, w tym możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych. Dzięki właściwemu doborowi szkoleń oraz indywidualnej ścieżce doradczej (obejmującej cykl konsultacji zawodowych, psychologicznych i prawnych). Podopieczni Fundacji są dobrze przygotowywani do powrotu na rynek pracy, a oferty pracy, które posiada Fundacja dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Fundacja prowadziła takie projekty jak: „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” (1.3.6 POKL), „Młodzi -Wykwalifikowani-Zatrudnieni” (7.2.1 POKL), „Nowe perspektywy zawodowe osób niepełnosprawnych” (6.1.1 POKL) czy „Staże i szkolenia specjalistyczne dla ON” (7.2.1 POKL).

Fundacja jest współautorem publikacji „Dostępność funduszy europejskich 2014 – 2020 dla osób z niepełnosprawnościami w praktyce”.

Partner krajowy:

Fundacja RA i DO Międzynarodowe Centrum Wsparcia  Młodzieży i Dorosłych.

Celem Fundacji RA i DO Międzynarodowe Centrum Wsparcia Młodzieży i Dorosłych jest działalność polegająca na współpracy z podmiotami polskimi i zagranicznymi działającymi w zakresie promocji idei tolerancji i integracji życia społecznego, kulturowego i zawodowego. Fundacja posiada ponad dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu działań na poziomie lokalnym i międzynarodowym (w tym w organizacji programów mobilności ponadnarodowej). Fundacja realizowała takie projekty jak: Let’s talk about Future – Program Erasmus czy Sign in the middle of Europe – Program „Młodzież w działaniu”.

Partnerzy ponadnarodowi:

Solidarity Tracks

Greckie Stowarzyszenie Solidarity Tracks  skupia swoją działalność wokół nieformalnej edukacji z udziałem młodych ludzi, których zachęca do różnych działań związanych ze zrównoważonym rozwojem, przedsiębiorczością, zdrowym trybem życia. Prowadzą Bank czasu. W partnerstwie z lokalnymi władzami oraz szkołami realizują programy wolontariatu europejskiego EVS. Do tej pory przyjęli ponad 120 międzynarodowych wolontariuszy zarówno tych krótkoterminowych jak i długoterminowych. W tej grupie były również osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Realizowali również Program Uczenie się przez całe życie i projekt Leonardo da Vinci oraz projekt staży szkoleniowych w oparciu o sieć lokalnych przedsiębiorców.

REPLAY NETWORK

REPLAY NETWORK zajmuje się prowadzeniem działań na szczeblu międzynarodowym w obrębie wielu programów UE w zakresie m.in. edukacji pozaformalnej, uczenia się mobilności czy aktywności społeczno-zawodowej. Organizacja ta posiada doświadczenie w  organizacji szkoleń  międzynarodowych dla wielu agencji krajowych, a także realizuje wiele międzynarodowych imprez dla organów publicznych. Prowadzi również i tworzy różnego rodzaju szkolenia  i działania edukacyjne skierowane do trenerów, młodzieży, dorosłych z wykorzystaniem inicjatywy pozaformalnego uczenia się. Misją organizacji jest promowanie spójności społecznej, odpowiedzialnego uczestnictwa, aktywności obywatelskiej oraz  równości szans. Organizacja ta podejmuje liczne działania i prowadzi szeroki zakres działań w obszarze Life-long learning, wykorzystywanego w polityce rynku pracy, który jest kluczem do sukcesu w procesie aktywizacji zawodowej osób młodych znajdujących się poza rynkiem pracy. REPLAY NETWORK ma bazę wykwalifikowanych trenerów, którzy prowadzą szkolenia podnoszące kompetencje, w tym kompetencje zawodowe. W prowadzonych działaniach na rzecz aktywizacji zawodowej wykorzystują nowoczesną metodologię zakładającą aktywność uczestników/czek, eksperymentalne sytuacje i działania zachęcające do samodzielności i indywidualnego rozwoju.